Klub sokolníků ČMMJ sdružuje aktivní sokolníky Čech, Moravy a Slezka. Je jedinou sokolnickou organizací v naší zemi a patří k největším na světě. Je součástí Českomoravské myslivecké jednoty a základní organizační složkou klubu jsou sokolnická střediska.

V současné době má Klub sokolníků ČMMJ více než 450 členů. Čelnové Klubu sokolníků se řídí organizačním řádem.

Poslání klubu

Posláním klubu je provozování sokolnictví jako nedílné součásti kulturních tradic, myslivosti, ochrany přírody a krajiny, která je systematicky propojenou řadou činností v chovu a ochraně zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot.

Klub plní své poslání tak, že sdružuje v sokolnických střediscích členy ČMMJ, kteří jsou nebo mohou v souladu s právními předpisy České republiky a mezinárodními úmluvami být držiteli nebo chovateli dravců (dále jen „sokolníci“).

A dále:

a) zachovává a rozvíjí tradice sokolnictví a dbá o dodržování ustálených pravidel výcviku
a lovu s dravci v souladu s právními předpisy České republiky a mezinárodními
úmluvami, jimiž je Česká republika vázána,

b) aktivně se podílí na ochraně dravců v přírodě, jejich biotopů a hnízdišť,

c) se podílí na vědecké činnosti v oblasti ochrany a biologie dravců a sokolnictví

d) působí na soustavný růst odborné a praktické úrovně sokolníků, vydává zpravodaj klubu,

e) eviduje sokolníky a lovecké dravce jimi držené a chované,

f) podporuje odchov dravců v péči člověka,

g) účinně napomáhá při zajištění péče o handicapované dravce,

h) organizuje na základě pověření Ministerstva zemědělství sokolnické zkoušky,

i) pořádá sokolnická setkání,

j) seznamuje veřejnost se životem dravců, jejich významem v přírodě a s nutností jejich
ochrany,

k) metodicky vede kroužky zájemců o sokolnictví především z řad mládeže a organizuje
jejich činnost,

l) spolupracuje s orgány ochrany přírody a dalšími orgány a organizacemi, institucemi i fyzickými a právnickými osobami, jejichž činnost se dotýká zájmů sokolnictví, myslivosti a ochrany přírody,

m) navazuje a rozvíjí spolupráci se zahraničními sokolnickými a loveckými organizacemi, aktivně se podílí na činnosti Mezinárodní sokolnické asociace I. A. F. (International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey) a C.I.C (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier)

Zdroj: Původní web KS