Sokolnictví je lovem zvěře, dravci jsou řazeni mezi chráněné živočichy, jejich držení a výcvik je vysoce specializovanou činností, kterou může vykonávat pouze osoby splňující určitou kvalifikaci. Z toho vyplývá, že sokolnictví se dotýká více právních oblastí.

 1. Právo myslivosti upravuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 3. Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin.
 4. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Ke všem těmto zákonům jsou přiřazeny prováděcí vyhlášky nižší právní síly, které dále upřesňují jednotlivé aktivity a jsou vydávány příslušnými ministerstvy.

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Tento zákon stanovuje druhy zvěře, chov zvěře v zajetí, lov zvěře včetně používání loveckých dravců. Podle § 2 zákona je většina druhů dravců vyskytujících se na území České republiky zvěří.

Jsou to:

 • jestřáb lesní,
 • káně lesní,
 • káně rousná,
 • krahujec obecný,
 • moták pochop,
 • poštolka obecná,
 • raroh velký,
 • sokol stěhovavý.

Držení zvěře v zajetí upravuje § 7 a je podmíněno souhlasem orgánu státní správy myslivosti. Jedná-li se o chov a držení loveckých dravců, souhlasu není třeba.

Důležitým ustanovením je § 44 zákona, kterým se definuje lovecký dravec a jeho použití. Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití , nemusí jít o druh zvěře podle § 2. Použití loveckého dravce v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti. Velmi důležité ustanovení § 44 je, že držitel loveckého dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace. § 62 hovoří o podpoře státu pro vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, jednou z nich je i sokolnictví.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Tento zákon upravuje získávání dravců a to jak z přírody, tak z chovů.

Zákon č. 16/1992 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů

Celý název zákona je Zákon č. 16/1992 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů živočichů a říká, že jakýkoliv dovoz či vývoz živočicha, který je na seznamu v přílohách I – III zákona, podléhá schvalovací proceduře.

Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání

Tento zákon upravuje určité aktivity spojené s provozováním sokolnictví.

Někteří dravci a sovy jsou vyjmenování ve vyhlášce č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči a podléhají proto povinné registraci s výjimkou dravců chovaných v zajetí dle zákona o myslivosti, tedy sokolnickým způsobem.

Tento zákon také zakazuje další způsoby lovu , je to například lov do jestřábího koše.

Zdroj: Původní web KS